Ochranné rúško na tvár

Ochranné rúško na tvár -respirátor FFP2 Národná rada Slovenskej republiky 03.04.2020 schválila Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento bol 04.04.2020 podpísaný prezidentkou republiky a následne 06.04.2020 vyhlásením v Zbierke zákonov vstúpil do platnosti. Pre objednávky prijaté od 06.04.2020 na našej web- stránke z analýzy zákona vyplýva následovné: Ochranné masky / respirátory FFP 2 a FFP 3 s vdychovacím a/alebo vydychovacím ventilom sa nemôžu predávať iným ako v zákone vymenovaným osobám: • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, • zdravotnícki pracovníci, • orgány štátnej správy a územnej samosprávy, • podnikateľom povinným zabezpečovať tieto prostriedky, • osobám prehliadajúcim mŕtve telá, • pohrebným službám a • zamestnancom súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk i • osobám, u ktorých na použitie týchto pomôcok existujú zdravotné dôvody (zoznam diagnóz a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov ustanoví vyhláška MZ SR). Ochranné masky / respirátory bez vdychovacieho a/alebo vydychovacieho ventilu je možné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona predávať bez obmedzenia. Toto zistenie sa zakladá na následovnej analýze zákona uverejnenej na stránke Slovenskej lekárnickej komory (https://www.slek.sk/aktuality/zakon-o-mimoriadnych-opatreniach-v-suvislosti-so-sirenim-nebezpecnej-nakazlivej-ludskej-choroby-covid-19-v-oblasti-zdravotnictva-a-ktorym-sa-menia-a-doplnaju-niektore-zakony), ktorú preberáme bez zmeny: „Presná legislatívna úprava osobných ochranných prostriedkov, u ktorých sa obmedzuje ich predaj je nasledovná „osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3“ Táto úprava vychádza z nasledovných definícií: Odkaz č. 3: V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Odkaz č. 4: V zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/425 Kategória III zahŕňa výhradne riziká, ktoré môžu vyvolať veľmi vážne následky, ako je smrť alebo trvalé poškodenie zdravia súvisiace s škodlivými biologickými činiteľmi. Odkaz č. 5: V zmysle Prílohy č. 2, bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425 Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu dýchacích orgánov musia umožňovať zásobovanie používateľa dýchateľným vzduchom, ak sa nachádza v znečistenom prostredí a/alebo v prostredí s nedostatočnou koncentráciou kyslíka. Dýchateľný vzduch dodávaný používateľovi prostredníctvom OOP sa musí získavať vhodnými prostriedkami, napríklad po filtrácii znečisteného vzduchu cez OOP alebo prívodom z externého neznečisteného zdroja. Použité materiály a ostatné súčasti týchto typov OOP musia byť zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby umožnili používateľovi dýchanie a hygienu dýchania počas celého obdobia ich používania v predvídateľných podmienkach použitia. Priliehavosť lícnicovej časti a pokles tlaku pri nadýchnutí a – v prípade filtračných zariadení – aj čistiaca kapacita musia udržiavať prienik kontaminantu zo znečisteného ovzdušia dostatočne nízky, aby nepriaznivo neovplyvnil zdravie a hygienu používateľa. Na OOP sa musia uvádzať podrobnosti o špecifických vlastnostiach prostriedkov, ktoré v spojení s pokynmi umožňujú školenému a kvalifikovanému používateľovi použiť OOP správne. V prípade filtračných prostriedkov sa musí v pokynoch výrobcu takisto uviesť časový limit na skladovanie nových filtrov uchovávaných v ich pôvodnom obale. Filtračná tvárová polmaska kategórie FFP2, FFP3: Definícia v súlade s vyššie citovanými podmienkami vychádza z technickej normy, vzhľadom k tomu, že „určený výrobok“ je v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. možné uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, uviesť do prevádzky alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii, údržbe alebo pri používaní na určený účel zodpovedá základným požiadavkám a požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody je Slovenská technická norma vydávaná v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Podľa článku 4 Slovenskej technickej normy EN 149 + A1 „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie.“ „Filtračná polmaska“ pokrýva ústa, nos a bradu a má vdychovací a/alebo vydychovací ventil (ventily). Podľa článku 5 tejto normy sa filtračné polmasky roztrieďujú na triedy FFP1, FFP2 a FFP3, pričom norma určuje parametre každej z týchto tried.“ Znenie schváleného zákona je dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477099 Ak sa chcete chrániť pred vírusmi plnohodnotne, siahnite po vysokej certifikovanej kvalite ochranných masiek / respirátorov triedy FFP2 alebo FFP3.

CENA: 9.80 € (8.17 € bez DPH)

Ochranné rúško na tvár
Produkt bol pridaný do košíka.