Obchodné podmienky

I. Postup pri uzatváraní Zmluvy

1. Objednávka na dodanie Produktu, poskytnutie Služieb prípadne na poskytnutie iných Produktov zo strany Spoločnosti musí mat písomnú formu, špecifikácia Produktu/Služby, množstvo, dohodnutý termín dodania Produktu/Služby a cena.

V zmysle paragrafu 27 ods. 2 zákona č. 222/2004 o DPH je znížená sadzba dane na 10% pre Viktoria dance servis, s.r.o., Registrovaný sociálny podnik. Odberateľ nemá nárok na odpočítanie DPH. Ak si bude odberateľ dávať doklad do účtovníctva alebo dostane preplatenie v rámci nejakého grantu - je povinný o tomto informovať dodávateľa ešte PRED vystavením dokladu. Po vystavení dokladu už nie je možná jeho následná úprava.

2. Každá objednávka musí byť zo strany Zákazníka ako Objednávateľa podpísaná s uvedením dátumu podpísania. Akceptácia/potvrdenie písomnej objednávky Spoločnosťou ako Dodávateľom prebieha jej osobným písomným potvrdením, potvrdením doporučenou poštou alebo elektronickou poštou (e-mailom). Objednávka sa považuje za akceptovanú /potvrdenú aj v prípade ak Spoločnosť ako Dodávateľ do 30 dní neodošle Zákazníkovi ako Objednávateľovi oznámenie o neakceptovaní Objednávky. Akceptáciou/potvrdením objednávky vzniká medzi Zmluvnými stranami Zmluvný vzťah v zmysle týchto VOP. Výnimkou môže byt fixná dohoda o cene, ktorá sa môže aj po vzniku
Zmluvného vzťahu meniť, resp. upresňovať v súlade s uvedenými ustanoveniami VOP.

V prípade rezervácie tovaru je táto platná maximálne 7 kalendárnych dní. Ak si zákazník do doby uplynutia tejto lehoty tovar neprevezme/neuhradí - stráca na tento tovar nárok a je automaticky zaradený do predaja. Toto neplatí pre tovar objednávaný na zákazku do výroby ale iba pre skladový tovar.

V prípade objednávky tovaru "na mieru" resp "na objednávku" od dodávateľa zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť zálohu za tovar, ktorá sa v prípade stornovania objednávky NEVRACIA, nakoľko s jej vybavením (objednaním a dopravou zo zahraničia) má predajca reálne vynaložené náklady.

3. Všetky písomne uskutočnené objednávky sú po ich následnej akceptácii/potvrdení Dodávateľom záväzné pre všetky Zmluvné strany. Do času akceptácie/potvrdenia prípadne doručenia oznámenia o neakceptovaní objednávky Spoločnosťou ako Dodávateľom je riadne vyplnená a podpísaná objednávka pre Objednávateľa záväzná. Najneskôr po ich potvrdení/akceptácii, Dodávateľ zaháji kroky a aktivity smerujúce k zabezpečeniu objednaného Produktu/Služby, alebo k vykonaniu iných súvisiacich služieb a výkonov na základe objednávky.

4. Návrh na vedľajšie dojednania a zmeny objednávky vyžaduje vždy písomnú formu, ako aj potvrdenie/akceptáciu zo strany Dodávateľa. Dodatočné návrhy zmien objednávky spočívajúce v zmene, množstva, druhu, rozsahu a inej špecifikácie Produktu/Služby sú možné a akceptovateľné len do momentu pred zadaním objednávky do výroby. Po tejto lehote je akákoľvek zmena objednávky nemožná pričom zostáva v platnosti pôvodná objednávka a z nej vyplývajúce záväzky Zmluvných strán. V prípade akceptovania zmien v objednávke má Dodávateľ právo jednostranným právnym úkonom (oznámením o zmene termínu dodania Produktu/Služby, ktoré pripojí k akceptácii) zmeniť dohodnutý termín dodania Produktu/Služby.

5. V prípade právoplatného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa po akceptácii objednávky Dodávateľom a v čase pred dodaním objednaného Produktu/Služby bude Dodávateľ postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami § 447 a nasl. Obchodného zákonníka a analogicky príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, t.j. odstupujúca Zmluvná strana je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľné náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s realizáciou objednávky do času právoplatného odstúpenia od zmluvy, a v prípade ak je objednaný Produkt/Služba už v čase odstúpenia vyhotovený alebo dodaný Odberateľovi tak cenu celej zákazky. V prípade právoplatného odstúpenia od Zmluvy zo strany Odberateľa, vzniká Dodávateľovi tiež právo na Zmluvnú pokutu voči Odberateľovi a to až do výšky súhrnnej ceny uvedenej na objednávke pričom vopred poskytnutá záloha/čiastková úhrada zo strany Objednávateľa sa prednostne započítava na plnenie úhrady zmluvnej pokuty. V prípade vrátenia tovaru sa vracia len suma za tovar, nie suma poštovného/kuriéra.

6. Pri Produktoch, ktoré sú zhotovované jednotlivo/na kus, podľa objednávky, sa Zmluva považuje za uzavretú po jej písomnom potvrdení/akceptácii zo strany Dodávateľa, aj napriek skutočnosti, že spresnenie prevedenia, zadefinovanie presných konkrétnych parametrov atď. ktoré ovplyvňujú napr. dodaciu lehotu, sa uskutoční neskôr.

7. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť potrebné úkony k tomu aby sa jeho záväzky vyplývajúce z uzavretej Zmluvy plnili v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej dodacej lehote. V prípade, ak dodržanie dodacej lehoty závisí od súčinnosti Objednávateľa, táto dodacia lehota sa primerane predlžuje v závislosti od termínu poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa. V rámci dohodnutej dodacej lehoty je Objednávateľ tiež povinný prevziať dodaný Produkt/Službu.

8. Vzorky Produktov, hmotnostné a rozmerové údaje, ako aj zverejňovaný cenník Produktov/Služieb má pre Zákazníka ako Objednávateľa iba orientačný charakter, pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnuté, že vyššie uvedené údaje sú záväzné.

9. Dodávateľ si počas doby plnenia záväzkov z uzavretej Zmluvy, vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny objednaného Produktu/Služby, ktoré však nesmú mat charakter zásadnej zmeny predmetu objednávky/dodávky. V týchto prípadoch nedochádza k zmene ceny objednaného Produktu/Služby.

10. Spoločnosť ako Dodávateľ si vyhradzuje všetky práva (vlastnícke, autorské, priemyselné a iné ochranné práva) ku všetkým jej Produktom, Službám, dielam, náčrtom, systémom a cenovým kalkuláciám.

11. Vyššie uvedené dokumenty Objednávateľ nesmie sprístupniť tretím osobám. Výnimku z predchádzajúcej vety tvoria Produkty z ktorých povahy je zrejmé že sú na sprístupnenie tretím osobám určené.

12. V prípade, že sa Obchodný prípad nezrealizuje, je Objednávateľ povinný vrátiť Dodávateľovi všetky dokumenty vyššie uvedeného charakteru, ktoré mu boli zo strany dodávateľa vyhotovené a poskytnuté, vrátane ich kópii, pod sankciou Zmluvnej pokuty vo výške 333 eur.

13. Kúpna zmluva resp. iné zmluvné typy, môžu byt medzi Zmluvnými stranami uzatvorené aj ako rámcové zmluvy bez konkrétneho časového obmedzenia, pričom plnenie zo strany Objednávateľa musí byť vždy špecifikované konkrétnymi čiastkovými písomnými objednávkami, ktoré sa viažu na určité plnenia alebo poskytované Služby počas určitého časového obdobia (napr. jeden rok a pod.).

14. Pri nákupe nad 50 € a uhradení sumy za tovar prevodom na základe vystavenej faktúry. tzn. platba vopred - posielame tovar ZDARMA. Ak pôjde o kúpu tovaru na dobierku - účtuje sa pri nákupe nad 50 € poštovné vo výške 1,30 €. Pri objednávke menšej ako 50 € sa poštovné vypočíta v závislosti od rozmerov zásielky.                                                                                                                                                                     

POSTUP PRI NESPRÁVNOM URČENÍ VEĽKOSTI OBUVI ZÁKAZNÍKOM                                                             

Pre správne určenie požadovanej obuvi je potrebné riadiť sa inštrukciami a inštruktážnym videom na našom webe www.viktoria-kral.net v sekcii "Ako odmerať". Pokiaľ si zákazník neodmeria chodidlo podľa uvedených inštrukcií a tým pádom mu na jeho žiadosť zašleme nesprávnu veľkosť obuvi - je možné tovar vymeniť za správnu veľkosť s tým, že zákazník musí na vlastné náklady topánky doručiť do predajne aj s obkreslenou stopou, aby sme vedeli posúdiť správnu veľkosť. Následne - ak posielame topánky už v správnej veľkosti poštou k zákazníkovi - opäť si musí zákazník platiť poštovné na vlastné náklady keďže táto výmena nastala z dôvodu jeho chybnej objednávky/určenia veľkosti !!                                                      V prípade vrátenia tovaru sa už uhradené poštovné NEVRACIA!

POSTUP PRI KÚPE METROVÉHO TEXTILU, APLIKÁCiÍÍ, STRAPCOV a ostatného tovaru strihaného na základe požiadavky zákazníka

V prípade odstrihnutia metrového textilu či iného tovaru z ktorého sa strihá podľa požiadavky zákazníka sa tento tovar NEDÁ VRÁTIŤ ani VYMENIŤ, nakoľko bol z celku odstrihnutý podľa konkrétnej požiadavky. Napr. ak si objednáte strapce v nesprávnej farbe alebo následne budete chcieť menej metrov a my z nich ostrihneme - nedajú sa vrátiť ani vymeniť.

Produkt bol pridaný do košíka.