Reklamačný poriadok

Čl.I.

1. Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru (najmä správne ošetrovanie a používanie)  v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

REKLAMÁCII NEPODLIEHAJÚ:

- vady alebo poškodenia, spôsobené nevhodným používaním (napr. použitie vo vonkajšom prostredí či na nevhodnom povrchu) , nadmerným opotrebovaním obuvi či pôsobením potu a vlhkosti na obuv

- poškodenia pneumatických systémov, rôznych elementov (ozdôb, zapínaní, gumy, látky, podpätkov, zadrapnutia) zákazníkom

- mechanické poškodenia, odretia, ošúchania v dôsledku nadmerného zaťaženia obuvi

- popukanie lakovej politúry v dôsledku nedodržiavania zásad správnej údržby (myslí sa tým používanie Silicone polish na     lakovanú obuv.

- poškodenia kože následkom neošetrovania alebo premočenia obuvi

- jasné a zrejmé vady už pri kúpe tovaru

Reklamácia sa nevzťahuje ani na možné spôsobenie odtlakov či iných možných rán a odrenín na nohách. 

Pri intenzívnom a častom používaní obuvi je bežné a normálne že sa tanečné topánky ako špecifický druh obuvi opotrebúvajú rýchlejšie ako bežná obuv či obuv používaná len na výnimočné príležitosti - z tohto dôvodu treba mať na zreteli možnosť odlepenia podrážky aj po krátkom čase pravidelného a intenzívneho používania z dôvodu mechanického opotrebovania!!!!

Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru a zákazník bol o nich upovedomený.

Pri tovare šitom na mieru – obuv, odevy (ako fraky, košele, nohavice atd) osobne prebratím, vyskúšaním a zaplatením tovaru  zákazník potvrdzuje správnosť veľkosti a ostatné rozmery tovaru čím mu zaniká možnosť uplatnenia reklamácie na veľkosť, dĺžku, šírku a ostatné rozmery obuvi a odevov..

Takisto nie je možné reklamovať vopred vybratú farbu!

Z tohto dôvodu je nutné vo vlastnom záujme venovať dostatočnú pozornosť výberu farby a rozmerom požadovaného tovaru ktorý bude vyrábaný na mieru, nakoľko by vrátením tovaru zo strany zákazníka a vrátením peňazí zo strany predajcu vznikli predajcovi finančné náklady ktoré boli spojené s obstaraním tovaru a keďže ide o tovar na mieru bol by náročný jeho následný predaj inému zákazníkovi.

Pri obuvi z prírodných materiálov (najmä kože) treba mať na zreteli rôznorodosť vo farbe a štruktúre povrchu ako u všetkých prírodných materiálov.

Čl. II

2. Postup pri reklamácii

 Reklamácie sa vybavujú na prevádzke, kde bol daný tovar zakúpený v pracovnom čase, o reklamácii sa vykonaná záznam a zaeviduje sa.

- reklamovanú obuv predložte riadne očistenú, hygienicky nezávadnú v pôvodnom balení  

   spolu s dokladom o kúpe (pokladničný doklad, faktúra)

- v prípade prejavenia sa vady je nutné obuv bezodkladne reklamovať po jej zistení v

   súlade s § 599 občianskeho zákonníka a obuv ďalej nepoužívať        

- vady výrobku, ktoré možno odstrániť - sa odstránia do 30 dní v súlade s

   §622 občianskeho zákonníka

. V  prípade odstránenia vady nemá zákazník právo žiadať dodatočne zľavu ani výmenu obuvi

.

- v prípade neodstrániteľnej vady obuvi, brániacej jej riadnemu používaniu, má zákazník

   právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy podľa § 623 občianskeho

   zákonníka

-  na obuv, ktorá je používaním značne mechanicky poškodená nedostatočnou

    starostlivosťou sa reklamácia nevzťahuje!

-  ak je vada odstraniteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň 2

    predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia  

    reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ

    tovar riadne užívať, má právo na:
    * na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

 Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
   

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 V prípade zaslania objednaného tovaru poštou (na dobierku) a následného zistenia chyby podliehajúcej reklamácii, je nutné nepoužitý tovar ihneď vrátiť späť predávajúcemu a to najneskôr do 14 pracovných dní aby mohla byť reklamácia vybavená.

 O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Pri výrobe topánok na mieru, ktoré si zákazník prevezme pri doručení poštou má zákazník 14 dňovú lehotu na riadne vyskúšanie obuvi (najmä čo sa týka jej veľkosti) - v tejto lehote má zákazník právo reklamovať nevyhovujúcu veľkosť, ktoré mu po tejto lehote zanikne!!

V prípade nevyhovujúcej veľkosti topánok je potrebné odfotiť topánku/y na nohe aby bolo zrejmé že obuv nesedí a poslať nám takto spravenú fotku spolu s popisom a žiadosťou /reklamáciou/ o úpravu topánok.

 REKLAMÁCII PODLIEHAJÚ:

Reklamáciu je možné uplatniť na odlepenej podrážke, a prasknutom šve (vzťahuje sa to pri prejavení  týchto vád na začiatku používania, nie po niekoľkých mesiacoch na už opotrebovanej obuvi), odlomenom   podpätku a na skryté materiálové vady. Reklamácia sa nevzťahuje na zmeny vzoru a farby materiálu, veľkosti (viď vyššie).

Objednávku tovaru je možné zrušiť po zaplatení zálohy - v tomto prípade sa samozrejme záloha nevracia. 

Ak si zákazník dá vyhotoviť topánky na objednávku a počas tejto doby výroby prestane tancovať, resp. ich už z nejakého iného dôvodu nebude potrebovať, má povinnosť tovar riadne zaplatiť a nemá nárok na vrátenie už zaplatenej sumy. V tomto prípade je možné poskytnúť tovar predávajúcemu na ďalší - komisionálny predaj, no vrátené bude len 70% z ceny obuvi.

 Pre prípadné uplatnenie nároku na reklamáciu platia ustanovenia občianskeho zákonníka a ďalšie všeobecne známe právne predpisy v SR.

Reklamačný poriadok pre kamene Swarovski

 Kamene, ktoré nie sú HOT FIX (určené na lepenie na textil) sa môžu použiť v zásade na čokoľvek - ale výber správneho lepidla, jeho množstva a správneho postupu na ich nalepenie a najmä dodržanie správnej starostlivosti o odev je výhradne na zodpovednosti zákazníka.

Kamene ktoré typu HOT FIX, sú určené špeciálne na lepenie na textil -  sú viac menej použiteľnéí na akúkoľvek savú látku s tým, že vždy je dopredu potrebné urobiť skúšku vhodnosti danej látky na nažehľovanie (či vydrží potrebnú teplotu) a savosť materiálu. Tieto kamene nemožno nažehľovať na kožu (pretože nie je savá)  a na značne impregnované látky.Pri nažehľovaní je potrebné dodržať teplotu (väčšinou 130°C), zodpovedajúci rovnomerný tlak a dobu nažehľovania.

Z uvedeného vyplýva, že nie je možné reklamovať "opadané kamene" z odevu po ich nesprávnom nalepení - nedodržaní potrebného postupu,  na nevhodný materiál, či nevhodným lepidlom alebo ich opadanie po nevhodnej údržbe /napr.pranie v práčke/.

Reklamačný poriadok pre tanečnú obuv platný pre všetky značky:

 "Reklamácie za chybný nosený tovar sú skúmané na reklamačnom oddelení firmy výrobcu. Za nosený tovar na ktorom bolo určené že vady a trhliny boli spôsobené nadmerným opotrebením, sa peniaze nevracajú.

Zákazník ktorý bude kontaktovať predajcu /firmu Viktoria dance servis/, mu toto rozhodnutie potvrdí.

Všetky výpredajové produkty sú nevratné, pokiaľ nie sú chybné.

Reklamácia musí byť podaná do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry."

V Košiciach, 1.7.2017

Záruka:

Obuv sa ku reklamácii predkladá s pokladničným bločkom, RIADNE OČISTENÁ a ZBAVENÁ ZÁPACHU. Záruka na tanečnú obuv sa poskytuje po dobu 24 mesiacov . Nezabudnite prosím, že záručná doba a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Po intenzívnom užívaní môže byť životnosť obuvi kratšia ako poskytovaná záruka.

-          Odlepenie podrážky z dôvodu nedostatočného množstva lepidla ( nemýliť si odlepenie s ODTRHNUTÍM a takisto z povolením spoja vplyvom NAMÁČANIA topánok do vody aj akejkoľvek inej tekutine)

-          Prasknutie švu ( nemýliť si so zadriapnutím a mechanickým poškodením ktoré prechádza cez spoj)

-          Vyschnutie materiálu ( neuznáva sa v prípade že obuv nie je pravidelne ošetrovaná- box, impregnačný sprej)

-          Skryté chyby v materiáloch

Záruka sa nevzťahuje na topánky s veľmi vysokým stupňom opotrebenia ( aj po 1 týždni používania môže byť obuv zničená). Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté bežným opotrebením, nesprávnym použitím alebo nedostatočnou údržbou:

-          Obuv so zjavnými chybami viditeľnými v čase nákupu

-          Obuv ktorá bola zničená alebo poškodená v dôsledku nesprávneho používania ako na účel na ktorý je určená a nesprávnou údržbou ( box na kožu, impregnácia, polish silicon na lakovanú obuv)

-           Obuv z mechanickým poškodením ( odreniny, škrabance, rôzne roztrhnutia materiálov)

-          Odreniny alebo poškodenie pogumovaním koženkovou aj koženou podrážkou

-          Šúchaním piet a topánok o seba

-          Zafarbenie futra topánky

-          Predratie podrážok

-          Zmáčanie obuvi

-          Ohyby materiálu spôsobené používaním

-          Zmočením podrážok u obuvi na spoločenské tance sa ruší akákoľvek záruka

-          Pri zvýšenom potení môže vnútro topánky farbiť ( hlavne čierne, červené a modré topánočky z kože)

Zákazník môže reklamovať chybný tovar do 14 dni od doručenia a prevzatia tovaru . ( REKLAMÁCIE SA UZNÁVAJÚ LEN OSOBNE ALEBO DORUČENÍM TOVARU späť POŠTOU DO PREDAJNE (Moyzesova 22, 04001 Košice)  ODKIAĽ  BOLA VYSLANÁ S PODROBNÝM POPISOM ZÁVADY.  REKLAMÁCIA SA NEREALIZUJE TELEFONICKY) V prípade že zákazník dostane topánky zlej veľkosti ma právo na bezplatnú výmenu, pokiaľ však zle objedná či odmeria veľkosť tak poplatky za výmenu znáša zákazník.

Obsah balíčka na výmenu:

-          Reklamovaný tovar (NEPOUŽÍVANÝ)

-          Doklad o kúpe tovaru

-          Presný popis reklamácie

-          Spiatočná adresa- telefonický kontakt

Balíčky ktoré budú zasielane na reklamáciu formou dobierky NEBUDÚ prevzaté.

Topánky vyrobené na individuálnu žiadosť sa nevracajú ani nevymieňajú. 

Reklamačný formulár

V súboroch nižšie nájdete reklamačný formulár dostupný na stiahnutie.

(16.12 kb)
Produkt bol pridaný do košíka.