"Zapojte sa do súťaže v čase od 15.12 do 31.12.2022 a hrajte o darčekovú poukážku na nákup v predajni tanečných potrieb Viktória dance servis v hodnote 100 €.

Súťažná otázka znie: Ako sa nazýva najpredávanejšia značka tanečnej obuvi ktorá sa teší celosvetovej obľube u profesionálnych tanečníkov? Nápoveda - nájdete ju na našom webe www.viktoria-kral.net  v sekcii "obuv" pod začiatočným písmenom "B".

Správnu odpoveď zašlite na telefónne číslo 6664 v tvare: SUTAZ medzera SPRAVNA ODPOVED. Cena spätnej SMS je 1,00 Eur s DPH. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o..

Zo správnych odpovedí 2.1 2023 vyžrebujeme výhercu poukážky.

PRAVIDLÁ SMS súťaže Vianočná súťaž 2022 (ďalej len ,,súťaž“)

Organizátor súťaže: Viktória dance servis, s.r.o.(ďalej len organizátor)

SMS súťaž prebieha v čase 15.12-31.12.2022

1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom zaslania SMS v správnom tvare, t.j. ak pošle SMS v tvare SUTAZ medzera SPRAVNA ODPOVED na číslo 6664 (ďalej len ,,SMS v správnom tvare“) a súťaží tak o 100 € poukážku na nákup v predajni tanečných potrieb Viktória dance servis, s.r.o., Moyzesova 22, Košice. Poukážka platí na nákup sortimentu zo skladových zásob – nie na objednaný tovar (ďalej len cena).

2. Súťažiaci bude do súťaže zaradený toľkokrát, koľkokrát pošle SMS v správnom tvare. Počet SMS prijatých do súťaže z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený.

3. Výhrou pre súťažiacich bude cena: 100 € poukážka na nákup s platnosťou do 30.6.2023. Súťaž bude komunikované prostredníctvom kanálov spoločnosti Viktória dance servis, s.r.o. a to cez sociálne siete (Instagram, Facebook, Linkedin), na webovej stránke spoločnosti: www.viktoria-kral.net

4. Jeden súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca ceny a to 2.1.2022.

5. Výherca bude kontaktovaný telefonicky na vyžrebované tel.číslo. Pokiaľ víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

6. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti: uviesť svoje meno, priezvisko, presnú adresu.

7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami SMS súťaže.

8. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

9. Cena za jednu odpovednú SMS je 1 € s DPH.

10. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, Bratislava 811 03.

11. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že organizátor ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie SMS súťaže.

12. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva na Cenu. Spory o vlastnícke právo na Cenu nebudú mať vplyv na odovzdanie Ceny osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto štatúte, t.j. osobe, ktorá sa preukáže MT resp. SIM kartou, cez ktorú bol odoslaný výherná SMS a ktorá splní podmienky získania výhry definované v tomto štatúte. Nebezpečenstvo škody na Cene prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.

13. Cena bude odovzdaná v termíne, spôsobom a na mieste určenom organizátorom.

14. Organizátor je zároveň oprávnený tento štatút a podmienky v ňom obsiahnuté, najmä, ale nie výlučne podmienky týkajúce sa súťaže a získania Ceny, kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť.

15. Tieto pravidlá sú zverejnené na www.viktoria-kral.net. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko organizátora. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom SR. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

16. Výhry v súťaži podliehajú zdaneniu podľa zákona.

17. Zaslaním SMS správy súťažiaci, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia súťaže a organizácia súťaže, jej vyhodnotenie, oslovenie výhercu a ďalšia komunikácia s výhercom súťaže, ako aj odovzdanie ceny. Vzhľadom k účelu organizátor, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Osobné údaje sa spracúvajú výlučne po dobu trvania udeleného súhlasu, a za podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania súťaže a [●] mesiacov po skončení súťaže. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako súhlas udelila. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od organizátora vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,

 • informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,

 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Okrem vyššie uvedeného patria dotknutej osobe aj ostatné práva v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania. V prípade, že SMS správa súťažiaceho obsahuje aj také osobné údaje, ktoré nemajú byť podľa organizátora súťaže predmetom zberu, takéto údaje budú zo strany prevádzkovateľa zlikvidované.

Vzhľadom ku skutočnosti, že dňom 25.05.2018 nadobúdajú účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle tohto bodu pravidiel súťaže sa bude dňom 25.05.2018 považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Informácie v zmysle § 19 zákona sú špecifikované v prílohe č. 1 týchto podmienok súťaže s názvom „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

18. Zaslaním SMS správy súťažiaci súčasne udeľuje organizátorovi v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov privolenie na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy, vyhotovených v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných materiáloch organizátora a v budove organizátora, a to na reklamno-marketingové účely a na účely súťaže. Rovnako súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena ak sa stane výhercom.

19. V prípade neoverenia vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže v rámci obdobia 24 hodín po vyžrebovaní výherca stráca nárok na získanie Ceny a organizátor má právo konečného rozhodnutia ako naložiť s nepridelenou Cenou.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel je príloha č. 1 - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Organizátor, Košice, 12.12.2022

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Viktória dance servis, s.r.o.., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). Zákon a nariadenie GDPR nadobudnú účinnosť dňom 25.05.2018.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Viktória dance servis, s.r.o. (ďalej aj ako „Organizátor“).

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Viktória dance servis

 • prezentácia a organizácia súťaže

 • vyhodnotenie súťaže

 • oslovenie výhercu

 • ďalšia komunikácia s výhercom súťaže

 • odovzdanie ceny

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a oprávnený záujem Viktória dance servis, s.r.o., ktorým je organizácia a prezentácia súťaže.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • poskytovatelia IT služieb

 • advokáti

 • osoby poverené výkonom činností pre Viktória dance servis, s.r.o.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Viktória dance servis, s.r.o,, ako prevádzkovateľ, nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov

Viktória dance servis, s.r.o, je oprávnená spracúvať osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu, a za podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania súťaže a 12 mesiacov po skončení súťaže.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od Viktória dance servis, s.r.o, prístup k svojim osobným údajom,

 • právo na opravu osobných údajov,

 • právo na vymazanie osobných údajov,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,

 • právo na prenosnosť osobných údajov,

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,

 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu, osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Viktória dance servis, s.r.o, si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na marianna.kralova2@gmail.com.

Produkt bol pridaný do košíka.